รหัส 52-01
ชื่อเครื่องจักร รถขูดไสผิวถนนหน้ากว้าง 0.5 เมตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับขูดไสพื้นผิวแอสฟัลต์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง