รหัส 43-01
ชื่อเครื่องจักร รถขนขยะ
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกขยะมูลฝอย