รหัส 23-01
ชื่อเครื่องจักร รถกระบะเท 6 ตัน 6 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ดิน, ลูกรัง, หิน โดยสามารถเทวัสดุได้