รหัส 23-02
ชื่อเครื่องจักร รถกระบะเท 4 ตัน 6 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ดิน, ลูกรัง, หิน โดยสามารถเทวัสดุได้