รหัส 23-03
ชื่อเครื่องจักร รถกระบะเท 10 ตัน 10 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ดิน, ลูกรัง, หิน โดยสามารถเทวัสดุได้