รหัส 23-03
ชื่อเครื่องจักร รถกระบะเท 1 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ดิน, ลูกรัง, หิน โดยสามารถเทวัสดุได้