รหัส 40-01
ชื่อเครื่องจักร ชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิก
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานตัด เจาะ รื้อผิวทางที่ชำรุด เพื่อซ่อมทำใหม่