รหัส 15-09
ชื่อเครื่องจักร ชุดลากพ่วง
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับเป็นข้อต่อ เชื่อมต่อระหว่างรถลากกับหางลาก โดยชุดลากพ่วงจะติดอยู่กับรถลาก (23 หรือ 74)