พันธกิจ (Mission)

ยุทธศาสตร์องค์กร

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้ออกยุทธศาสตร์เกี่ยวกับองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานทุกด้าน จึงได้มี ยุทธศาสตร์องค์กรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

เกี่ยวกับองค์กร

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวียนฯ

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนฯ

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ ประกอบด้วย 4 โครงการ

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ไตรมาสแผนการดำเนินงาน(ร้อยละ)ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ)หมายเหตุ
111.9011.94สูงกว่าแผน
248.7453.15สูงกว่าแผน
375.4077.40สูงกว่าแผน
4100N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม

ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเพื่อสนองความต้องการของผู้เช่าใช้งาน
2. มีการบริหารสินทรัพย์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งในการจัดซื้อ ให้เช่า บำรุงรักษา และ จำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านกระบวนการบริหารเครื่องจักรกลและเงินทุนหมุนเวียน

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเครื่องจักรในงานซ่อม และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริการให้เช่าและบำ รุงรักษาเครื่องจักรกล

1. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มศักยภาพลูกค้าในการใช้เครื่องจักรกลผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมด้านการ พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องจักรกล
3. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเงินทุนหมุนเวียนฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

1.พัฒนาระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ
2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนฯ รับรู้และเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ และค่านิยมองค์กร

ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ

รายงานความสำเร็จของเงินทุนหมุนเวียน กรมทางหลวง

ดูข้อมูลทั้งหมด