สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เปิดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ คำติชมในการบริการเพื่อที่ทางองค์กรจะได้นำข้อมุลต่างๆนั้นมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป