กรมทางหลวงได้รับการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี 2565 ในระดับคุณภาพ มุ่งพัฒนาต่อเนื่องเพื่อประชาชน

🚧ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง🚧

กรมทางหลวงได้รับการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี 2565 ในระดับคุณภาพ มุ่งพัฒนาต่อเนื่องเพื่อประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้รับผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้อยู่ในระดับคุณภาพ 100 คะแนนเต็ม โดยการประเมินดังกล่าวจะสามารถผลักดันการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ สำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพ 100 คะแนนเต็ม โดยประเมินจากการดำเนินงานของ สำนักอำนวยความปลอดภัย, สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และสำนักบริหารบำรุงทาง แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)
     1.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน
     1.2 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
     1.3 จำนวนจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายที่ได้รับการแก้ไข
2.การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)
     2.1 การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานผ่านระบบ Special Type Vehicles Permit Service (SVS Online)
     2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ทั้งนี้ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว เป็นการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงาน และสามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของกรมทางหลวงทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเหมาะสม โดยกรมทางหลวงจะมุ่งพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนต่อไป

6 ม.ค. 65
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

Photo & Content Credit /กรมทางหลวง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา