รหัส 24-01
ชื่อเครื่องจักร รถลาดยาง
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในภารกิจพ่นสเปรย์ยางในการทำผิวทาง