รหัส 25-03
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,500 ลิตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจในงานบำรุงทาง