รหัส 25-02
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ 10,000 ลิตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจในงานบำรุงทาง