รหัส 21-03 ชื่อเครื่องจักร รถตรวจการณ์ ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมทางหลวง