Monthly Archives: June 2024

โครงการยกระดับความผาสุกและตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธธม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างค่านิยมการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการใช้งานให้ครอบคลุมถึงระดับ กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2567

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมตามสัญญาซื้อขายหลักสูตร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ/รุ่น COMMUTER 2.8A/T

เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การใช้และบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลังเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา